ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง " ศาสตราจารย์ " สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

6 กรกฎาคม 2566

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีแก่
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง " ศาสตราจารย์ " สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 65 ง
20 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

แกลลอรี่