ผู้ประกอบการนำเสนอแผนธุรกิจ

26 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ร่วมหารือแผนธุรกิจกับ คุณอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ Executive Director บริษัท เวลเนส มี จำกัด พร้อมด้วย คุณสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ
แกลลอรี่