CMU OpenVPN ระบบเครือข่ายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2562

สำนักหอสมุด

             CMU VPN (Virtual Private Network) ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยบทความต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้จากที่ไหนก็ได้โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง
กรณีที่ใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เช่น เครือข่ายภายในคณะ เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Jumbo Net ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ VPN เนื่องจากสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อยู่แล้ว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://network.cmu.ac.th/wiki/index.php/CMU_OpenVPN 

แกลลอรี่