นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมโครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 1 : ธรรมะสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึง 1 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 1 : ธรรมะสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ จัดโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปลุกจิตสำนึกร่วมในการรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ จิตอาสา สามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครูแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พระสาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ พระมหาสุชาติ พลวโร เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ และ นายพินิตพงศ์ พรมโมคัก เจ้าหน้าที่ผ่ายอำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รับชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/pg/media.ed.cmu/photos/?tab=album&album_id=2453810764732507&__xts__%5B0%5D=68.ARBA2d0UDvP7a48YT1W-SNwe3h2MP2tkB7OEo2NTFpMiQGN_AV86BRIMvENVSQbtHty-Z7jhY-veqeGAUqNdjrzNrPrlZtY55vD8mrQYiVTQBazeq0P0WwMtPZoODvW1YlC0SzKKL6pEVdD7MigwkiWrfNW_ODhtYbKsslyd6XXnoWIPxD7_7VT3_ab03XGrfsV5wdEJbtC9Z2qTpNJ-v4EJAbIusFPCFSpdEufSKbfiGGkc5NYZIkIPHbBCHY66C7boIzTgnOi2cjuJyC58dufkoxofXnX_22JR3NFf5tze7msnNsnV-z4YOrpInidOZJYLTsCSmAlj3SERph7Q0_Wiscc6LAIWGFWRW7FsEDfCPzyd0orpj8TN9mVh6cW90EdrzqrvgDYr-J9VzLEjHhqmxE-L820aDyU8VEFc6mPl2Y3DKPewXaAbM3mXHgee7auiAR7PdyuMwG4MYb1-&__tn__=-UC-R
 
แกลลอรี่