ภาควิชากายภาพบำบัด จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนทางคลินิกในศตวรรษที่ 21 และการจัดการภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยทางกายภาพบำบัด

18 ตุลาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงาน เรื่อง การสอนทางคลินิกในศตวรรษที่ 21 และการจัดการภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยทางกายภาพบำบัด เพื่อให้อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการสอนทางคลินิกกายภาพบำบัด และแนวทางในการสื่อสารกับนักศึกษาทางกายภาพบำบัดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ภาควิชากายภาพบำบัด อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่