CAMT ร่วม MOU โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

4 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี ลงนามบันทึกข้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ นำโดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อ มุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การสัมมนาวิชาการ การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพพัฒนานักเรียน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

แกลลอรี่