นักวิจัย สถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง สุขภาวะ สามัคคี ชีวีมีสุข ถูกหลักการยศาสตร์ ให้กับพนักงานบ.เปรมประชาคอลเลคชั่น

29 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.กภ.โศธิดา นันตะกูล นักวิจัยประจำหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมกับ บุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง สุขภาวะ สามัคคี ชีวีมีสุข ถูกหลักการยศาสตร์ ให้กับพนักงานบริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2565
แกลลอรี่