ประชุมหารือเพื่อร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)

12 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) โดยมี นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรม หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) คือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีเป้าหมายหลัก คือ ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งร่วมมือทางด้านวิชาการ/การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ และมีผู้สังเกตการณ์ 3 หน่วยงาน โดยในวาระที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 29 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จะมีการขับเคลื่อนในประเด็นสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม 2. การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน และ 3. การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทาง และท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19
แกลลอรี่