นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จำนวน 16 คน เข้ารับทุน “ว่าที่ครูไทย สู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2

6 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นางสาวกษมาต เมืองแก้ว หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในฐานะผู้ประสานงานทุนการศึกษา นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับทุน “ว่าที่ครูไทย สู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 คน เดินทางไปรับมอบทุนการศึกษา ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทุนการศึกษานี้ ORIENTAL PRINCESS ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สานต่อปณิธานในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทย สู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ โดยได้พิจารณาคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษา ในระบบ Admission ที่ได้คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 1 ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จากทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 77 ทุน

ในการนี้ นายเดชาวัต แน่นอุดร รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210291 สาขาวิชาเคมี ผู้ได้คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 1 จังหวัดกาฬสินธ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ได้รับทุนภาคอีสาน กล่าวความรู้สึกที่ได้รับทุนการศึกษา นายณัฐ สุคนมณี รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210262 สาขาวิชาชีววิทยา ผู้ได้คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ได้รับทุนภาคเหนือ กล่าวความรู้สึกที่ได้รับทุนการศึกษา และ นายพจนินท์ สุธรรม รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210294 สาขาวิชาเคมี ผู้ได้คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 1 จังหวัดน่าน เป็นผู้แทนนักศึกษาทุน มอบพวงมาลัยแด่ คุณอภัยพร ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท ORIENTAL PRINCESS ประธานในพิธี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาทั้ง 16 คน ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อรายงานตัวและเข้ารับโอวาส อีกทั้งคณบดียังได้พูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆ กับนักศึกษาทั้ง 16 คนอีกด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่