การบรรยายพิเศษหัวข้อ “7 Strategies to The Top”

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “7 Strategies to The Top” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมีคุณวีณา อรัญญาเกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและสื่อโฆษณา เทสโก้ โลตัส และทีม เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ 
แกลลอรี่