คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

10 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Prof. Han Jiqin, Dean of College of International Education และคณะ จาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือน และหารือความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร double degree ร่วมกับภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา กับคณะเกษตรศาสตร์

ณ ห้องรับรอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
แกลลอรี่