เสนอแผนโครงการ Creative Lanna Community Platform

22 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการและนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังแผนงานวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์ม UGC ด้วยปัญญาประดิษฐเพื่อสร้างระบบนิเวศสำหรับการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ บูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงล้านนาในรูปแบบของการสร้างเรื่องราวของชุมชน อีกทั้งเป็นตลาดกลางดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนและร่วมกันออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ของชุมชนวัฒนธรรมล้านนาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา หัวหน้าแผนงาน อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี พร้อมทั้งอาจารย์และนักวิจัยในโครงการร่วมนำเสนอแผนงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่