ผลงานนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ได้รับคัดเลือกขึ้นปกและเป็นบทความเด่นในวารสาร Talanta วารสารวิชาการชั้นนำทางเคมีวิเคราะห์ระดับนานาชาติ

5 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

                ผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นภาพปกและเป็นบทความเด่นประจำฉบับ ในวารสาร Talanta ฉบับวันที่ 15 August 2019, Volume 201 ซึ่งเป็นหนึ่งในวารสารวิชาการชั้นนำทางเคมีวิเคราะห์ ในระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ คือ งานวิจัย เรื่อง "A simple platform with moving drops for downscaling chemical analysis incorporating smartphone detection" ซึ่งเป็นการศึกษาการนำชิ้นคนกาแฟมาใช้ในการลดขนาดการวิเคราะห์ทางเคมีพร้อมการใช้ smartphone ในการตรวจวัด

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และคณะนักวิจัย ยังได้รับเชิญให้เขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของวารสารดังกล่าวอีกด้วย คือ บทความ เรื่อง "Experiences with the uniqueness of Talanta" ในวารสารฉบับวันที่ 1 October 2019, Volume 203 pp287-9

ติดตามอ่านบทความได้ที่

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914019305508 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914019304035 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914019305788
แกลลอรี่