วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Dining Etiquette) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

16 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Dining Etiquette) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี และมารยาทในสังคมเกาหลีผ่านการรับประทานอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางสาวธันยพร ศรีวิชัยลำพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวฯ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 69 คน
แกลลอรี่