กิจกรรม Mae Kha Walk Rally 2023

23 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการชุมชนริมคลองแม่ข่า จัดกิจกรรม Mae Kha Walk Rally 2023 ตลอดสายคลองแม่ข่า เริ่มตั้งแต่สะพานอัษฎาธร จนถึงลำคูไหวตลาดประตูก้อม (กาดก้อม) โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ผลักดันวาระคลองแม่ข่าเป็นวาระของเมืองเชียงใหม่ ให้คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคลองแม่ข่าและชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน ตามแผนและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาคลองแม่ข่า 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การทำให้น้ำในคลองไหลได้สะดวกตลอดสาย หากพบจุดที่มีความแคบหรือมีอุปสรรคการไหลของน้ำ จะรีบปรับปรุงแก้ไขทันที การบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลคุณภาพน้ำ ไม่ให้มีน้ำเสียจากครัวเรือนไหลลงคลอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบระบบการจัดการน้ำเสียทั้งระบบโดยเฉพาะในเขตเมือง การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนริมสองฝั่งคลอง ทำให้ประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองอย่างถูกต้อง มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมคลองซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรม Mae Kha Walk Rally วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลประกอบข่าว : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ https://radiochiangmai.prd.go.th/th/content/article/detail/id/57/iid/233645
 

แกลลอรี่