การบรรยายหัวข้อ “Service Mind and Communication for Success"

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์จัดการบรรยายหัวข้อ “Service Mind and Communication for Success" โดย ดร.นุชนารถ ชลคงคา ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่