โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.)

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ประจำสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาโมดูลทางเลือกในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.) นำนักเรียนวิชาวิทย์บูรญาการ (เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร) เข้ารับชมนิทรรศการกิจกรรม The BCG Initiative @CMU MAE HIA จากศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย และ นักวิจัย ดร.สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ บรรยายให้ความรู้
แกลลอรี่