โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2563

3 พฤศจิกายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งคระฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่