วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อสูทเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

29 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

อาจารย์ ดร.อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล เป็นผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อสูทเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาในการปฏิบัติหน้าเป็นแบบอย่างที่ดี และดำเนินหน้าที่ในการเป็นผู้นำนักศึกษาตลอดปีการศึกษา


แกลลอรี่