รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

14 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต ป.บัณฑิตชั้นสูง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1 เปิดรับ 15 พฤศจิกายน 2565 - 25 เมษายน 2566  ประกาศผล รอบที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2566 และรอบที่ 2 25 พฤษภาคม 2566

ภาคเรียนที่ 2 เปิดรับ 10 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566  ประกาศผล 27 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและทุนการศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  https://cmu.to/admission

แกลลอรี่