คณะเทคนิคการแพทย์ มช. Visiting Professor Dr. Lawrence R. Frank จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา

11 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เกียรติวัตนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Visiting Professor Dr. Lawrence R. Frank จาก Center for Scientific Computation in Imaging, University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย ภายใต้แผนงานทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ Visiting Professor ประจำปี 2565 และให้เกียรติบรรบายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “NEUROIMAGING ADVANCES FOR ALZHEIMER'S DISEASE" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่