คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารงานและการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการณ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารงานและการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=102 

แกลลอรี่