นักศึกษาวิทย์ สิ่งแวดล้อม มช. ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Youths Scholarship of The Year 2020) จาก มสวท.

2 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

           นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Youths Scholarship of The Year 2020) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Youths Scholarship of The Year 2020) เป็นทุนที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ จากนิสิต นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้เหลือจำนวน 19 คน เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 1 หมื่นบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นคุณค่าของการสร้างผลงาน หรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยนางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายผลงาน อาทิ ผลงาน เรื่อง แอร์โมโฟ : การติดตามตรวจสอบและการคาดการณ์คุณภาพอากาศ AirMOFo : Air Quality Monitoring and Forecasting ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2020) รวมทั้งการเข้าร่วมอบรมและแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2020 (Young Thai Science Ambassador 2020; YTSA2020) รอบระดับประเทศ และยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงาน Youth Ecosperity Dialogue 2021 ที่ Singapore Management University, Singapore อีกด้วย
แกลลอรี่