ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

25 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ขอแสดงความยินดีกับ 

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

เรื่องการพัฒนาต้นแบบ “สมาร์ท อปท.” ด้านสุขภาพและความปลอดภัยชุมชนด้วยนวัตกรรมการจัดการดิจิทัล PODD ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
แกลลอรี่