ผู้ก่อตั้ง nCube and partners จัดเวิร์คชอปนักศึกษาสร้างสรรค์บทภาพยนตร์โฆษณา

12 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คุณณัฐา ฟูตระกูล Founder and Strategic Business Director at nCube and partners (ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน มช. รหัส 48) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพร้อม Workshop หัวข้อ COPY WRITING FOR TVC แก่นักศึกษากลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) สาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 51 คน ในกระบวนวิชา 851253 การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา (Creative Copywriting) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้อง MCB 2205 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย (Brand Core Target) การค้นหาพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย (Consumer Insight) จุดแข็งของแบรนด์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Unique Relevant Brand Statement) ต่อยอดสู่การสร้างเรื่องราวการนำเสนอที่น่าสนใจ (Brand Film Story) ออกแบบ Shooting Board การหา Reference (Mood & Tone), Art Direction, Location และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวิทยากรช่วยให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่