คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหมวด ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2562

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหมวด ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าหมวด และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาต่างๆ รับทราบนโยบายของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะฯ และรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ของคณะฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและปรับปรุงแนวทางของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลสูงสุด และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 239 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร/ผู้แทน 27 คน ครู 212 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 41 แห่ง ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานสัมมนาประกอบด้วย การอภิปรายเรื่อง "กระบวนทัศน์ใหม่ของหลักสูตรวิชาชีพครู 4 ปี" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี และ อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย การบรรยายเรื่อง "การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แยกย้ายเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ภาพเพิ่มเติม : http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2188