นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล "Excellent presentation"

22 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.สราลี ศรีวรกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล "Excellent presentation" การนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง A case of Nontuberculous mycobacteriosis in aquarium-reared sharphead flyingfish (Hirundichthys oxycephalus) population associated with a dematiaceous fungal infection ในงาน The 29th NMS medical research conference for foreign visitors วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย International exchange center, Nippon medical school ณ Kitsuo hall, Nippon medical school เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แกลลอรี่