เทคนิคอัลตร้าซาวด์ความถี่สูงชนิดสี (Color Doppler ultrasonography) สำหรับประเมินระบบเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงระบบสืบพันธุ์

19 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ที่ลดลงในโคนมเพศเมียถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโคนม ดังนั้นการวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้เทคนิคอัลตร้าซาวด์ความถี่สูงชนิดสี (Color Doppler ultrasonography) สำหรับประเมินระบบเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงระบบสืบพันธุ์ เป็น ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นรังไข่ในโคนมที่ผสมติดยาก โดยเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก จากสำนักงานสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด และ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Animals ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/12/3/292
#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่