คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.Linh Nguyen ภาคิชาวสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
อาจารย์ ดร.Chun-i Chiu ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
อาจารย์ ดร.Milan C. Samarakoon ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 


#คณะเกษตรศาสตร์ #ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ #ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่