ผู้บริหารจาก Kyoto Institute of Technology, Japan เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kaeko KAMEI, Vice President, Kyoto Institute of Technology (KIT) และคณาจารย์ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งพบปะศิษย์เก่าจากหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Kyoto Institute of Technology เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่