การผลิตดอกหอมแดงนอกฤดูและการผลิตหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรค

24 กรกฎาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “การผลิตดอกหอมแดงนอกฤดูและการผลิตหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรค” โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากทีมคณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแนะนำการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร โดย คุณศศิรินทร์ อธิมา และคุณกรกฏ มาลัยวรรณ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการรับกล้าพันธุ์หอมแดงปลอดโรคเพื่อไปทดลองปลูกในพื้นที่

แกลลอรี่