CMUBS จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน ทดลองใช้ระบบ CMU One Planning รองรับการนำเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและหัวหน้างานผู้เกี่ยวข้องกับการยื่นเสนอโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทดลองใช้ระบบ CMU One Planning สำหรับอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อเสนอโครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีฯ ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานระบบ โดยทดลองกรอกข้อมูลโครงการ PA Challenge สำหรับผู้บริหารคณะฯ เป็นโครงการนำร่อง ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่