ธนาคารธนชาต ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. และพันธมิตร จัดประกวดเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคเหนือ

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ ธนชาตจัด ?ธนชาต ริเริ่ม?เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย? ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม และ อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งผลของการแข่งขัน นักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

การประกวดอ่านฟังเสียง ประเภทชาย

  • นายณัฐพล คำวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  • นายอภิรมย์ หนองพร้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การประกวดอ่านฟังเสียง ประเภทหญิง

  • นางสาวอลิษา หงษีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  • นางสาวณัฐณิชา หาญเกิดสิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดมารยาทไทย
  • นายพบพล สิริพรคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวพิมพิรัตน์ คำตุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวจุฑารัตน์ สำลีราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นางสาาวสุชัญญา นัยนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  • นางสาวศุภรัศม์นรี สุรีติ๊บ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสุพนิดา วรรณชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ นายชัยณรงค์ มณีวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

แกลลอรี่