โครงการ KM Day : Show and Share ประจำปีงบประมาณ 2564

3 สิงหาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ KM Day : Show and Share ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล เป็นประธานในการเปิดงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ ร่วมเสนอผลงาน เรื่อง ฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กระบวนวิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร และมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประกวดผลงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล 3. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย 4. นางสาวปิยะนุช สวัสดี ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแสดงผลงาน ดังนี้
สายวิชาการ
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
อาจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ
ชื่อผลงาน : สอนออนไลน์ไม่ง้อสไลด์ ใช้แค่ "เสียง"
สายสนับสนุน
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
กลุ่มงานปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน : การจัดการของเสียสารเคมีจากห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
กลุ่มปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชื่อผลงาน : "การปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ทางชีวภาพ ตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
งานการเงิน การคลังและพัสดุ (หน่วยการเงินและบัญชี)
ชื่อผลงาน : การยืมเงินทดรองหมุนเวียน

รางวัลชมเชย จำนวน 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
นางนงนุช ทองอ่อน
ชื่อผลงาน : ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อ
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแชร์ผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
ชื่อผลงาน : โครงการฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กระบวนวิชา
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

เข้าร่วมแสดงผลงาน
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน : การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแนวทางระบบเอกสารคุณภาพ ISO9001:2008 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ คณะได้จัดพิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศนียบัตรในการประกวดผลงาน เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting

แกลลอรี่