ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เปิดให้บริการยืม-คืน และพื้นที่นั่งอ่าน

25 ตุลาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เปิดให้บริการยืม-คืน และพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ณ ห้อง EB 4509 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09 2552 3891 

แกลลอรี่