ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

     ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์ เริ่มก่อตั้งในปี 2548 โดยมีชื่อว่า Craniofacial Genetics Laboratory โดยอาจารย์ พีรนิธ กันตะบุตร ได้รับทุนวิจัยจาก European Commission จำนวน 7 ล้านบาทเพื่อมาศึกษาบทบาทของยีน P63 ต่อการพัฒนาของฟัน กะโหลกศีรษะและใบหน้า โดย การสนับสนุนของ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ ซึ่งเป็นคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ ซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งรอง คณบดีฝ่ายวิจัย ในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ งานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์ได้เกิดขี้นมาโดยการสนับสนุน ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ บริหารงานวิจัย

     ปัจจุบันผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัย ทางเวชพันธุศาสตร์คือ ศาสตราจารย์พีรนิธ กันตะบุตร โดยทาง ศูนย์ฯ มีภารกิจหลักในการศึกษาหาสาเหตุของโรคพันธุกรรมใน ระดับโมเลกุลทั้งที่เกี่ยวกับฟันและไม่เกี่ยวกับฟัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมามีผลงานตีพิมพ์การค้นพบของศูนย์ฯ ในวารสาร วิชาการนานาชาติ 20 เรื่อง และในตำราทางวิชาการ 3 บท

     ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์ มีการศึกษาที่สร้างความภูมิใจหลายประการ อาทิ การค้นพบ เป็นครั้งแรกของโลกว่าภาวะ Tongue tie เกิดจากการกลาย พันธุ์ของยีน TBX22 การค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกว่ากลาย พันธุ์ของยีน FAM20A ทำให้เป็นโรคปริทันต์ นอกจากนั้นยัง ทำให้เป็นนิ่วในไต (kidney stone) อีกด้วย และค้นพบเป็น ครั้งแรกว่าการมีฟันเกินเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน TRPS1

     งานวิจัยของศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และผู้มี จิตศรัทธาที่บริจาคเงิน

     ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาหาสาเหตุของโรคพันธุกรรมที่พบได้ น้อยเพื่อนำไปสู่การเข้าใจการทำงานของยีน เพื่อสร้างศูนย์ ทันตเวชพันธุศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก เพื่อสร้างทันตแพทย์ที่ เป็นนักวิจัยระดับโลก และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่