ประชุมเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.)

9 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) และติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง "ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 กรกฎคม 2564 ณ พื้นที่โครงกร อพ.สธ. - มช. และ พื้นที่การก่อสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
แกลลอรี่