นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. วิเคราะห์และคิดค้นเทคนิคการจำแนกท่าทางการเคลื่อนไหวในการต่อสู้ของแม่ไม้มวยไทย

26 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

      นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. วิเคราะห์ และคิดค้นเทคนิคการจำแนกท่าทางการเคลื่อนไหวในการต่อสู้ของแม่ไม้มวยไทย โดยใช้เทคนิค Deep learning technique ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมรับมือ หรือหาทางแก้ไขกระบวนท่าให้ได้เปรียบคู่ชก และอาจนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะการต่อสู้รูปแบบอื่น เช่น มวยสากล มวยกังฟู เทควันโด้ และยูโด เป็นต้น

Mr. Shujaat Ali Zaidi (นักศึกษาระดับปริญญาโท) และ รศ.ดร.วาริน เชาวทัต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และคิดค้นเทคนิควิธีในการจำแนกท่าทางหลักในขณะเคลื่อนไหวของแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีประสิทธิภาพในการปะทะกับคู่ต่อสู้ และมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อันมีกระบวนท่าทั้งหมด 15 กระบวนท่า ภายใต้หัวข้อการศึกษา เรื่อง "Mae Mai Muay Thai Style Classification in Movement Appling Long-Term Recurrent Convolution Networks"

ในกระบวนการศึกษา นักวิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมภาพถ่ายแบบเคลื่อนไหวของนักมวยในขณะแสดงท่าทางกระบวนท่าแม่ไม้มวยไทย จากนั้นได้คัดเลือกกระบวนท่า จากการทดสอบวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โดยใช้เทคนิควิธีในการผสมผสานสาขาวิจัยด้าน Image processing, Computer vision และ Machine learning (Deep learning for big data) เป็นหลัก เข้าด้วยกัน

โดยภาพถ่ายเคลื่อนไหวเป็นภาพสีในปริภูมิสี RGB บันทึกด้วยความละเอียด 1,920 x 1,080 พิกเซล และอัตราความเร็วการบันทึกเท่ากับ 25 เฟรม/วินาที จำนวนทั้งหมด 420 ไฟล์ ของกระบวนท่าแม่ไม้มวยไทย จำนวน 7 กระบวนท่า จาก 15 กระบวนท่า ซึ่งเป็นกระบวนท่าที่นักวิจัยได้วิเคราะห์ และเล็งเห็นถึงความท้าทายของลักษณะกระบวนท่าในการจำแนก

จากนั้น นักวิจัยได้ทดสอบวัดผล เปรียบเทียบกับเทคนิควิธีหลากหลาย พร้อมกับการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ เพื่อลดผลกระทบจาก Overfitting issue จนได้ค่าความแม่นยำของการจำแนกกระบวนท่าสูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์

โดยเทคนิควิธีที่ใช้หลักจะเป็นการนำ Deep learning technique เข้ามาจำแนกการเคลื่อนไหวของกระบวนท่าต่าง ๆ โดยมีการคำนวณหาค่าสูงสุดของค่าความเข้มแสงในรูปภาพ หลังจากการสกัดคุณลักษณะเฉพาะของรูปภาพกระบวนท่าออกมา เพื่อเป็นตัวแทนของคุณลักษณะของกระบวนท่าแต่ละกระบวน และคำนวณวัดผลในหลากหลายมิติ เพื่อวัดเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจำแนก พร้อมทั้งนำเสนอผลการปรับค่าพารามิเตอร์ในแต่ละขั้นตอนของ Deep learning model ในรูปแบบกราฟ เพื่อสังเกตุผลการทำงานของ Model

ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว มีความแม่นยำในการจำแนกถึง 98 เปอร์เซ็นต์ จากกระบวนท่าแม่ไม้มวยไทย จำนวน 7 กระบวนท่า ซึ่งนักมวยไทยมืออาชีพแนะนำถึงความมีนัยสำคัญของกระบวนท่าในการต่อสู้จริง

ดังนั้น ผลลัพธ์การจำแนกนี้ อาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในกรณีที่มีผู้สนใจศึกษา และฝึกฝนการออกกระบวนท่าของแม่ไม้มวยไทยที่มีผลการปะทะที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งอาจสามารถนำผลการจำแนกไปวิเคราะห์ วางแผน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ หรือหาทางแก้ไขกระบวนท่าให้ได้ผลเปรียบสูงขึ้นในเกมการต่อสู้ รวมถึงอาจนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะการต่อสู้รูปแบบอื่นต่อไป เช่น มวยสากล มวยกังฟู เทควันโด้ และยูโด เป็นต้น

งานวิจัยนี้ เป็นการบูรณาการการวิจัยเข้ากับ "แม่ไม้มวยไทย" ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก โดยบูรณาการเข้ากับเทคนิควิธีการเรียนรู้ของเครื่องที่มีความสามารถในการนำเข้า และวิเคราะห์รูปภาพในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความถูกต้องแม่นยำ และความรวดเร็วในการคำนวณ ซึ่งการศึกษานี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเทคนิคกระบวนท่า และเพิ่มมูลค่าของศิลปะการต่อสู่ของไทยสู่ต่างแดน นอกจากนี้ ศิลปะการต่อสู้ยังช่วยให้ผู้ฝึกฝนมีสุขภาพที่แข็งแรง และอาจสามารถพัฒนาทักษะการต่อสู้สู่ระดับมืออาชีพ เพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่งผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Internet Services and Information Security
Published: February 28, 2023
https://jisis.org/article/2023.I1.010/70577


cr. ภาพกราฟฟิก 


แกลลอรี่