วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัลที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

5 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล ทั้ง 3 ท่าน

ที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 

อาจารย์ ดร.อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
โครงการ ตรวจจับข้อบกพร่องของรางรถไฟอัตโนมัติโดยใช้แบบจำลองวิชันทรานส์ฟอร์มเมอร์บนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์วิทัศน์
งบประมาณ 200,000 บาท

อาจารย์ ดร.ณัฐพล อุดมเลิศสกุล
โครงการ กลไกสภาพคล่องอัตโนมัติแบบมีค่าธรรรมเนียมที่ไม่คงที่สำหรับหลายสินทรัพย์และการประมาณหาค่าที่ดีที่สุดภายใต้ฟังก์ชันของอรรถประโยชน์
งบประมาณ 133,444.84 บาท

อาจารย์ ดร.วรวิทย์ เทพแสน
โครงการ วิธีการกำหนดขั้วความเจริญของสินค้าการเกษตรโดยใช้ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลการคมนาคมขนส่ง
งบประมาณ 200,000 บาท

แกลลอรี่