CAMT จัดอบรมด้านเทคโนโลยีในแก่นักศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ Metaverse Sandbox, Cyber Security Breakthrough และ UX UI Design ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.สมทบ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จำนวน 81 คน โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นำโดยอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง และอาจารย์ ดร. กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้ค้นหาความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่