คณบดี มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences, Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

11 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอบประกาศนียบัตร ให้กับ Ms. Ayane Kawamoto และ Ms. Yuna Nomoto นักศึกษาจาก School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

การแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่