พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 13

2 เมษายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้เข้าสู่ภาวะวิกฤตของชีวิตอย่างรวดเร็ว การเจ็บป่วยวิกฤตคือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรอย่างรวดเร็ว จนการทำงานของอวัยวะในร่างกายเกิดภาวะไม่สมดุล การดำเนินของการเจ็บป่วยวิกฤตมักจะลงท้ายด้วยการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆจนนำไปสู่ความล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 13 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2562

เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางคลินิก ความต้องการการดูแลรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ในการเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง สามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เพื่อนำไปสู่วางแผนการพยาบาลแบบองค์รวม จัดการปัญหาในทุกๆระยะของวิถีการเจ็บป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็วตลอดจนมีความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัว โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางและการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
แกลลอรี่