ร่วมการประชุม The Inaugural Meeting of South and Southeast Asian University Network

24 ธันวาคม 2561

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม The Inaugural Meeting of South and Southeast Asian University Network ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในโอกาสนี้ผู้ช่วยอธิการบดีได้พบกับ Professor Yang Lin เลขาธิการพรรค และ Professor Lin Wenxun อธิการบดีของ Yunnan University. การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคในด้านการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดของเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน โดยภายในงาน นอกจากการประชุมเพื่อเปิดตัวความร่วมมือและการประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายครั้งที่สองแล้ว ยังมีการเสนอรางวัลทุนวิจัย ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวนเงิน 1,000,000 หยวน ข้อมูลโดย : Corporate Communication Center and Alumni Relationship
แกลลอรี่