Assoc. Prof. Koen De Wandeler, Chair of the Regional Committee of Southeast Asia, Katholieke Universiteite te Leuven Belgium (KU Leuven) เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และอ.ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Koen De Wandeler, Chair of the Regional Committee of Southeast Asia, Katholieke Universiteite te Leuven Belgium (KU Leuven) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่