สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

7 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าร่วมศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่าน Zoom Meeting
แกลลอรี่