ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3 กันยายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และ กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติของคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 
แกลลอรี่