พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คุณวันชัย เมธากิตติพร กรรมการผู้จัดการ และคุณอนรรฆ โกษะโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในฐานะพยาน

           ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน รวมถึงการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ พร้อมทั้งบูรณาการด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำปัญหาพิเศษ การฝึกงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน การผลิตโปรตีนที่ทำจากพืช (Plant-Based Protein) ตั้งแต่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ถั่วพื้นเมือง ข้าวพื้นเมือง และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ หรือสถานีวิจัยบนพื้นที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ที่ทำจากพืช (Plant-Based Food and Beverage) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากพืช (Plan-Based Food and Beverage) และเพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ถั่วพื้นเมือง ข้าวพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ สู่เกษตรกร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำวัตถุดิบที่ส่งเสริมนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากพืช (Plant-Based Food and Beverage)

แกลลอรี่