พิธีเปิดการประชุมวิชาการวาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ"

10 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต มีความเข้าใจในความสมดุลของสุขภาพ จริยธรรม คุณธรรม พร้อมทั้งนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพร่วมกับกลุ่มองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่ทันกาลและทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ  
แกลลอรี่