คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ Graduate Institute of Building and Planning, National Taiwan University เมืองไทเป ไต้หวัน

2 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ Graduate Institute of Building and Planning, National Taiwan University เมืองไทเป ไต้หวัน โดยมี Prof.Liang-Chin Chen, Director ให้การต้อนรับ และเจรจาความร่วมมือในระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชม ห้องสมุด Koo Chen-Fu (Koo Chen-Fu Memorial Library) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566

โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ภายใต้โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานในการยกระดับหน่วยงานสู่ความเป็นสากล และเพื่อพัฒนาแนวคิดการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงเพื่อทำความรู้จักและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออีกด้วย

แกลลอรี่