ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มช. รับรางวัล “สิงห์เข็มทอง” และ ได้รับคัดเลือกเป็น “ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคม)” ประจำปี 2564

23 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ (Professor. Shen Yi) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน ได้รับรางวัล “สิงห์เข็มทอง” สาขานักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเป็น “ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคม)” ประจำปี 2564 สาขาเกียรติคุณทูตวัฒนธรรม ด้านการป้องกันและความมั่นคงดีเด่น โดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ มูลนิธิจิตอารีมาดามอุปถัมภ์ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทย และสมาคมธุรกิจอาเซียน โดยเข้ารับรางวัลจากพลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การคัดเลือกและมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบุคคล องค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กร หน่วยงาน และทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสรรค์สร้างนักบริหาร ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แกลลอรี่